نمایندگان

نمایندگی قزوین:

قزوین – شهرصنعتی البرز- خیابان فارابی- جنب مدرسه مطهری- ابزار فنی آریا

تلفن:۳۲۲۲۲۰۹۳-۰۲۸
فاکس:۳۲۲۴۴۵۳۹-۰۲۸
همراه: ۰۹۱۹۳۸۳۱۹۹۰- ۰۹۱۲۱۸۱۵۵۹۴ – ۰۹۱۰۹۵۸۷۶۰۷

 

نمایندگی ارومیه:

ارومیه- آپادانا – خیابان ذاکر- خیابان علوی- بازرگانی نوبل

تلفن: ۳۳۸۵۱۲۰۰-۰۴۴

همراه: ۰۹۱۴۲۱۲۸۰۴۳ – ۰۹۱۴۱۴۱۶۹۵۰- ۰۹۱۴۱۴۹۱۴۰۰

خانه نمایندگان
CopyRight ۱۳۹۵